Профил

Дейността на катедра "Правни и хуманитарни науки" е съсредоточена в следните основни направления:

 

повишаване равнището на преподаването по правните и хуманитарни дисциплини при следването на най-високите световни стандарти с оглед професионалната реализация на възпитаниците на Техническия университет и развитието на техния лидерски потенциал;

  

формиране на ценности, нагласи и личностни стратегии за непрексъснато самоусъвършенстване и развитие на творческите способности на студентите, които да са адекватни на динамичните условия за професионална реализация;

 

 

 издигане качеството на изследователската дейност и пълноценното участие в научния живот на страната, което допринася за утвърждаването на Техническия университет като водеща образователна и културна институция в Р България.