Форум

  Форум е място за материали в широкия спектър теми, обобщавани с понятието „хуманитаристика” – есета, реферати, статии, по-кратки или по-обемни публицистични форми, както и отзивите за тях, които представят вълненията, търсенията и достиженията на студентите, докторантите и преподавателите от ТУ-София по парливите проблеми на съвременното социално и културно развитие.

 С ФОРУМ отстояваме убеждението, че хората на науката и техниката могат да участват в осветяването на различните аспекти на обществения живот не по-малко успешно от своите колеги по хуманитарните специалности на висшето образование. Както и че трябва да участват много по-активно в публичния дебат.

        Автори на ФОРУМ могат да бъдат и колеги от другите университети и изследователски звена, и въобще за всички, които тук ще намерят подходяща аудиторията за споделяне и изява. Като основа за дискусия могат да бъдат предлагани и текстове на известни учени и публицисти, които вече са били публикувани в други български или чуждестранни издания.

 Линк: http://www.tu-phn.org/forum