Състав

   Академичният състав на катедрата  включва десет преподаватели:

 Академичният състав на катедрата  включва десет преподаватели:     

      пет хабилитирани – един професор и четирима доценти,

    пет нехабилитирани – асистенти и главни асистенти, от които двама притежават образователната и научна степен „доктор”, а други двама са в напреднал етап на работа върху своите дисертационни трудове.

  Те водят обучението по правните и хуманитарните дисциплини в бакалавърска и магистърска степен на специалностите Индустриален мениджмънт , „Стопанско управление и Публична администрация на Стопанския факултет, както и в много от специалностите от другите факултети на Техническия университет   .