Състав

  Техните научни постижения са представени в множество авторитетни публикации: 

 монографии   студии, 
 статии в академични издания,  доклади на национални 
 международни конференции   учебници и учебни помагала

по бизнес и професионалнаетика, фирмена култура, организационно поведение, патентно, административно, трудово и наказателно право, философия на науката, културата и историята, социология, политология, социална и културна антропология, публична и маркетингова комуникация, социална психология и др.

   Членове на катедрата са специализирали във водещи университети в страната и чужбина и са утвърдени имена в българската и международната академична общност.